0
0

پاسخ : بر اساس ضوابط ابلاغي از سوي اداره نظامهاي پرداخت بانک مرکزي، بن کارتها به کارت هاي بانام، داراي سوابق هويتي در سامانه متمرکز کارت و با ماهيت قابل انتقال به غير اطلاق مي شود که ارزش پولي آن مستقلاً بر روي فيزيک کارت ذخيره مي گردد. از اين رو امکان انتقال وجه از طريق بن کارت به ساير حسابها از جمله حسابهاي موسسات خيريه وجود ندارد. با توجه به امکان پذير بودن انتقال وجه از طريق تمامي کارتهاي برداشت متصل به حسابهاي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، افرارد مي توانند با استفاده از کارتهاي برداشت کمکهاي نقدي خود را به حساب موسسات خيريه واريز نمايند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا