0
0

پاسخ : بله امکان پذير است. در صورتي که ذي نفع چک پس از صدور گواهي نامه مذکور مبادرت به طرح شکايت کند و سپس چک را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحوي يه ديگري واگذار نمايد، تعقيب کيفري موقوف خواهد شد. اين موضوع بر اساس تبصره ماده 17 دستورالعمل حساب جاري مصوب شوراي پول و اعتبار، موضوع بخشنامه شماره 59912/91 مورخ 8/3/1391 و ماده 5 و تبصره ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355 مي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا