0
0

پاسخ : مفاد تصويب نامه شماره 175043/ت436هـ مورخ 30/10/1386 هيأت وزيران موضوع آيين نامه ناظر بر نحوه واگذاري دارايي هاي غيرضرور و اماکن رفاهي بانکها ابلاغي طي بخشنامه شماره مب/5072 مورخ 6/12/1386 بغير از تبصره‌هاي (1) الي (4) ماده 3 صرفاً ناظر بر بانکهاي دولتي مي باشد. از آنجايي که بانکي در زمره بانکهاي غيردولتي قرار داشته باشد، به استثناي تبصره هاي مذکور در فوق، مشمول مفاد آيين نامه ياد شده نمي شود. لذا در خصوص بانکهاي غيردولتي، اقاله از اختيارات هيأت مديره بوده و تابع عمومات قانوني و از جمله مفاد قانون مدني در اين باره مي باشد. بر اين اساس، بانکهاي غيردولتي مي توانند در صورت انجام اقاله، با رعايت جميع جوانب و در چارچوب مقررات ذيربط از جمله آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) موضوع بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/1394 نسبت به بخشودگي وجه التزام تأخير تأديه دين اقدام کنند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا