0
0

پاسخ : مستفاد از قوانين و مقررات بانکي موضوعه از جمله مفاد آيين‌نامه اجرايي فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (آيين‌نامه تجهيز منابع پولي مصوب 27/9/1362 هيأت وزيران) و نيز دستورالعمل اجرايي قبول سپرده (مصوب 18/2/1362 شوراي پول و اعتبار)، شرايط برداشت از هر حساب اصولاً تابع قراردادي است که بين بانک و سپرده‌گذار در مورد همان حساب منعقد مي‌گردد. اين قرارداد بايد متضمن مواردي از جمله تعهدات و اختيارات طرفين، مشخصات مشتري، نحوه واريز و برداشت و نيز دربرگيرنده مشخصات صاحبان امضاي مجاز داراي حق برداشت در مورد حسابهاي مشترک باشد که معمولاً در فرم‌هاي مخصوص تنظيم مي‌گردد. با توجه به ماهيت حساب مشترک مبتني بر احکام عقد شرکت مندرج در قانون مدني مي‌باشد و مستفاد از مجموع مواد قانوني حاکم بر عقد مزبور در فصل هشتم قانون اخير‌الذکر، از جمله مواد 576، 581 و 582 آن قانون در رابطه با نحوه عمل شريک و مسئوليت وي در عقد شرکت، از آنجا که برداشت از حساب مشترک بدون اذن و وکالت از سوي ساير شرکاء، مستلزم تصرف مادي در وجوه مشاعي متعلق به کليه شرکا بوده و شرايط برداشت از حساب نيز در زمان افتتاح حساب مشترک تعيين نگرديده است، لذا اصل بر عدم امکان برداشت انفرادي از حساب مذکور بوده و برداشت از حساب مذکور مستلزم اتفاق و اجتماع تمامي شرکا مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا