0
0

پاسخ : با تصويب و ابلاغ دستورالعمل اجرايي شناسايي و تعيين تکليف حسابهاي مازاد مصالبه نشده و مازاد (ريالي) موضوع بخشنامه ابلاغي شماره 165650/96 مورخ 30/5/1396، ممنوعيت در نظر گرفته شده در بند (1) ماده 27 دستورالعمل حساب جاري مبني بر عدم امکان افتتاح بيش از يک حساب قرض‌الحسنه جاري براي اشخاص حقيقي متقاضي، نسخ ضمني گرديده است. بر اين اساس در حال حاضر موسسات اعتباري مي‌توانند حسب درخواست اشخاص حقيقي، نسبت به افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاري انفرادي و يک حساب قرض‌الحسنه جاري مشترک اقدام نمايند. شايان ذکر است در حال حاضر، محدوديت‌هاي موجود در سامانه صياد نيز بر همين اساس تعريف گرديده است. ليکن بايد توجه داشت افتتاح بيش از يک حساب قرض‌الحسنه جاري مشترک با اعطاي دسته چک براي مشتريان همچنان امکان‌پذير نمي‌باشد و کليه بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي موظفند ضوابط و الزامات مندرج در دستورالعمل صدرالذکر را در هنگام افتتاح انواع حساب براي مشتريان مدنظر قرار دهند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا