0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند: شهرداري‌ها به موجب قانون در زمره نهادهاي عمومي غيردولتي محسوب مي‌گردند و نهادهاي مذکور به موجب تبصره ماده 76 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366 مادامي که از محل درآمد عمومي کشور وجهي دريافت مي‌نمايند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات ماده 76 (شامل افتتاح حساب نزد بانک‌هاي دولتي) خواهند بود. به موجب ماده 12 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18/4/1351 نگاهداري حساب‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و هم‌چنين موسساتي که بيش از نصف سرمايه آن متعلق به وزارتخانه‌ و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مي‌باشد به بانک مرکزي محول شده است که اين امر را تاکنون طبق فهرست ضميمه بخشنامه شماره نب/1240 مورخ 3/4/1366 و به موجب تفويض اختيار موجود در بند ”ز“ ماده 10 قانون پولي و بانکي، بانک ملي به نمايندگي از طرف بانک مرکزي عهده‌دار بوده است. شهرداري‌ها و ساير سازمان‌هاي دولتي به موجب بند ”د“ ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه مجاز گرديده‌اند بانک عامل خود را راساً انتخاب نمايند البته اين امر در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومي دولت تامين مي‌گردد منوط به کسب موافقت وزارت‌ دارايي و بانک مرکزي برحسب مورد خواهد بود. افتتاح حساب جهت شهرداري‌ها مي‌بايست در سرفصل حساب‌هاي دولتي انجام پذيرد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا