0
0

پاسخ : بر اساس تکلیف مقرر در ماده (98) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عقد خرید دین یکی از عقود سه‌گانه‌ای است که به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) افزوده شد و آیین‌نامه اجرایی آن نیز به تصویب هیأت محترم وزیران رسید و سپس دستورالعمل اجرای عقود مزبور طی بخشنامه شماره 141696‏/90 مورخ 20‏/6‏/1390، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. به موجب بخشنامه مذکور، درخصوص عقد خرید دین، یک بانک به عنوان شخص ثالث می‌تواند پس از حصول اطمینان از واقعی بودن دین و نقدشوندگی آن در سررسید، دین مدت‌دار فرد بدهکار را با قیمتی کمتر از قیمت اسمی آن، از فرد داین، با رعايت ساير ضوابط مندرج در بخشنامه مزبور، خریداری نماید. بنابراین فرد داین می‌تواند با استفاده از عقد خريد دين، از تأمین مالی و تسهیلات نظام بانکی برخوردار گردد. شایان ذکر است، اگر موضوع مد نظر آن مديريت محترم، خرید اوراق بدهی دولت جمهوري اسلامي ايران توسط اشخاص در بازار ثانویه این اوراق باشد، تابع سایر ضوابط و مقررات ذیربط از جمله آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، مصوب هیأت محترم وزیران در تاریخ 29‏/1‏/1389 و دستورالعمل اجرایی آن مصوب شورای عالی بورس در تاریخ 11‏/7‏/1390 می‌باشد که به موجب آن تملک و معامله‌ اوراق بدهی دولت توسط سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند جزء مصادیق مندرج در ماده (8) دستورالعمل مزبور قرار گیرد و بنابراین اشخاص خارجی می‌توانند پس از اخذ مجوز معامله از بورس و رعایت سایر ضوابط ناظر در آیین‌نامه و دستورالعمل مذکور، بدون محدودیت اقدام به خرید اوراق بدهی دولت نمایند

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا