0
0

پاسخ : به موجب ماده 98 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، عقود سه گانه استصناع، مرابحه و خريد دين، به فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) افزوده شد و آيين نامه اجرايي آن نيز در جلسه مورخ 2/5/1390 به تصويب هيأت وزيران رسيد. بر اين اساس، شوراي پول و اعتبار نيز در اجراي تکليف مقرر در ماده 90 آيين نامه اجرايي فوق الذکر، در يکهزار و يکصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 25/5/1390، دستورالعمل اجرايي عقود استتصناع، مرابحه و خريد دين را مصوب و طي بخشنامه شماره 141696 مورخ 20/6/1390 به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد. در اين سال يعني 1394 بانکها و موسسات اعتباري با رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي عقد خريد دين و ساير ضوابط ومقررات مربوط، مجاز به اعطاي تسهيلات در قالب عقد خريد دين مي باشند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا