0
0

پاسخ : حکم بند  (28-13) دستورالعمل حساب جاري موضوع بخشنامه شماره 59912 مورخ 8/3/1391 در خصوص درج عبارت «امضاي مشتري يا وکيل وي» منصرف از تعداد شرکاء حساب جاري مشترک و وکلاي آنها مي باشد. لذا در صورتي که حساب جاري مشترک باشد، با رعايت مفاد مربوط به نحوه برداشت، مندرج در قرارداد فيمابين بانک و شرکاي حساب جاري مشترک، درج بيش از دو امضاي بر روي برگه چک بلامانع و امکانپذير است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا