0
0

پاسخ : بانکها و موسسات اعتباري مي توانند با توجه به مفاد قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و با رعايت مفاد بخشنامه شماره مب/1101 مورخ 25/7/1383 مبني بر ممنوعيت اعطاي تسهيلات توسط بانکها جهت خريد سهام، بنا به درخواست مشتريان، نسبت به خريد کارخانه و واحد توليدي و واگذاري آن به متقاضيان در قالب عقد اجاره به شرط تمليک اقدام نمايند. بديهي است که تصميم گيري در اين خصوص در هر بانک بر اساس اختيارات هيأت مديره و ارکان اعتباري آنها است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا