0
0

پاسخ : اصولاً دو عنوان بدهکار و بستانکار در شخص واحد امکان پذير نمي باشد و در چنين شرايطي شخص مالک مافي‌الذمه خويش مي گردد. لذا با توجه به اينکه صدور چک در وجه خود صرفاً ابزار برداشت از حساب مي باشد و از طرفي بند 3 ماده 18 دستورالعمل حساب جاري، بيانگر مواردي است که چک در وجه ثالث صادر گرديده است. در فرض وحدت صادرکننده و دارنده چک، با توجه به اطلاعات مندرج در گواهي نامه عدم پرداخت، حسب درخواست نامبرده رفع سوئ اثر از چک ميسر مي باشد. همچنين عليرغم آنکه امکان انتقال اصل چک به اشخاص ثالث پس از صدور گواهينامه عدم پرداخت از طريق ظهرنويسي ممکن مي باشد، بر اخذ اقرارنامه از صادرکننده، اثري مترتب نخواهد بود. بنابراين، چنانچه عليرغم صدور گواهي نامه عدم پرداخت و متعاقباً رفع سوء اثر از چک ( به دليل وحدت صادرکننده و ذي نفع به دلالت گواهي نامه عدم پرداخت) در سامانه بانک مرکزي، چک به اشخاص ثالث منتقل گردد، به حقوق دارنده چک خللي وارد نمي گردد و دارنده مي تواند از حقوق مربوط به سند تجاري برخوردار شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا