0
0

پاسخ : طبق بند (2-3) دستورالعمل حساب جاري، برداشت و انتقال از حساب جاري مي‌تواند از طريق چک، دفترچه، کارت الکترونيکي و نظاير آن توآمان انجام پذيرد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا