0
0

پاسخ : به استناد ماده 5 دستورالعمل حساب جاري مصوب شوراي پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 59912/91 مورخ 8/3/1391 و اصلاحيه‌هاي پس از آن، از جمله شرايط افتتاح حساب جاري و اعطاي دسته چک به اشخاص حقوقي، «دارا بودن شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي عضو هيأت مديره و اشخاص حقيقي که به نمايندگي از ساير اشخاص حقوقي در هيأت مديره عضو مي‌باشند و همچنين اشخاص حقيقي که به نمانيدگي از شخص حقوقي مجاز به امضا مي‌باشند»، مقرر شده است. همچنين طبق ماده 3 دستورالعمل مذکور از جمله شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي نيز نداشتن سابقه چک برگشتي رفع سوء اثر نشده مي‌باشد. لذا افتتاح حساب جاري براي شخص حقوقي که اعضاي هيأت مديره آن، داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء اثر نشده مي‌باشند، امکان‌پذير نمي‌باشد. مقتضي است اشخاص مذکور بر اساس طق ياد شده در ماده 18 دستورالعمل اشاره شده نسبت به رفع سوء اثر چک يا چک‌هاي برگشتي اقدام نمايند، تا امکان افتتاح حساب حساب جاري براي ايشان فراهم شود. چنين تدابيري با هدف پيشگيري از برخي سوء استفاده‌ها و تخلفات از طريق ابزار چک و اعاده اعتبار و اعتماد عمومي به آن به عنوان يکي از مهمترين ابزارهاي پرداخت بوده است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا