0
0

پاسخ : با توجه به صراحت مفاد ماده 14 و 29 دستورالعمل حساب جاري که در يکهزار و يکصدر و چهلمين جلسه مورخ 2/3/1391 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده و طي بخشنامه شماره 59912/91 مورخ 8/3/1391 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است، پذيرش درخواست شرکت به منزله مستثني نمودن برخي از اشخاص تلقي و امکان پذير نمي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا