0
0

پاسخ : براساس بند ”د“ ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه و در جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم و به دور از انحصار در سيستم بانکي کشور، کليه موسسات و سازمان‌هاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي و شهرداري‌ها مجازند براي دريافت خدمات بانکي، بانک عامل را راساً انتخاب نمايند که اين موضوع با عنوان ”دستورالعمل نگهداري حساب‌هاي دولتي“ طي بخشنامه شماره مب/370 مورخ 21/2/1385 جهت اطلاع کليه مديران عامل محترم بانک‌هاي دولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديده است. بديهي است از تاريخ اجراي اين دستورالعمل مفاد بخشنامه شماره نب/1240 مورخ 3/4/1366 کان‌لم‌يکن تلقي مي‌گردد

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا