0
0

پاسخ : چنانچه ذي نفع ذي نفع چک پس از دريافت موجودي حساب جاري مربوطه (که کفايت وجه مندرج در چک را نمي‌کند) و همچنين اخذ گواهي نامه عدم پرداخت قسمتي از وجه چک (که جانشين اصل چک مي باشد) در صورتي که مجدداً براي دريافت مبلغ مانده چک (مبلغ مندرج در گواهي نامه عدم پرداخت قسمتي از وجه چک) به بانک مراجعه کرده و تقاضاي وصول مانده ياد شده را نمايد، در صورت کفايت موجودي حساب جاري، بانک گواهي نامه مربوطه را دريافت کرده و مبلغ مانده چک را به وي پرداخت مي کند. در غير اينصورت (چنانچه موجودي حساب جاري کفايت وجه مندرج در گواهي نامه عدم پرداخت قسمتي از وجه چک را نکند)؛ با توجه به راي شماره 1380.3.6-72 هيذت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره نب/901 مورخ 19/2/1379 اداره نظارت بر بانکهاي بانک مرکزي، صدور گواهي نامه پرداخت مجدد و يا مکرر ممنوع مي باشد. از آنجايي که در صورت عدم کفايت موجودي، پرداخت قسمتي از وجه چک، مستلزم صدور گواهي نامه عدم پرداخت مجدد خواهد بود، قانوناً مجاز نمي باشد. ليکن در صورت کفايت موجودي حساب جاري، قانوناً ممنوعيتي جهت دريافت گواهي نامه عدم پرداخت توسط بانک و پرداخت مانده مبلغ چک به دارنده وجود ندارد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا