0
0

پاسخ : موسسات اعتباري فاقد مجوز که در چارچوب برنامه ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي، تشريفات و مراحل قانوني اخذ مجوز از بانک مرکزي را طي مي کنند و در همين راستا سپرده قانوني نزد بانک مرکزي توديع مي نمايند. ليکن به دليل محدوديت برخي موسسات در توديع کامل سپرده قانوني خود، دريافت سپرده قانوني آن موسسات به صورت تقسيطي انجام مي پذيرد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا