0
0

پاسخ : بر اساس ماده 6 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا، اعطاي تسهيلات عنداللزوم به تشخيص بانک، بانک منوط به اخذ تضمين کافي براي حفظ منافع بانک و حسن اجراي قراردادهاي مربوط مي باشد. لذا توافق با متقاضي تسهيلات از حيث مسدود نمودن سپرده وي به عنوان وثيقه تسهيلات مشروط بر آن که وجوه سپرده از محل تسهيلات اعطايي تامين نشده باشد و با رعايت ساير ضمابط بلامانع مي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا