0
0

پاسخ : اصولاً ممنوعيت قانوني در خصوص اقدام قانوني بر روي دو وثيقه وجود ندارد. ليکن، صدور اجرائيه با حکم قضايي مي بايست حسب مورد توسط مرجع ثبتي يا قضايي صورت پذيرد و تشخيص آن در حيطه وظايف و اختيارات مقام قضايي است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا