0
0

پاسخ : بانک مرکزي عموماً مدخليتي در مقوله پذيرش يا استنکاف بانکها از امهال تسهيلات مشتريان خود نداشته و اين مهم کاملاً در شمول اختيارات هيأت مديره بانکها و موسسات اعتباري مي‌باشد. بر همين اساس ضوابط حاکم بر امهال تسهيلات تابع توافقات فيمابين بانک و مشترياست. علي‌ايحال چنانچه حسب توافقات به عمل آمده بانک قصد امهال مطالبات خود را داشته باشد، مي‌تواند از طريق انعقاد قرارداد جديد تسهيلاتي در قالب عقود اجاره به شرط تمليک، سلف و خريد دين اقدام نمايد. قطع‌نظر از اين چنانچه تسهيلات گيرنده مشمول احکام مندرج در مواد 28،29 و 16 قوانين بودجه‌اي سالهاي 1390، 1391 و 1392 کل کشور و همچنين ماده 23 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور باشد در آن صورت بانکها و مؤسسات اعتباري در چارچوب قوانين ذکر شده ملزم به امهال تسهيلات اعطايي وي بوده‌اند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا