0
0

پاسخ : در خصوص دريافت منافع، بدون توجه به سود و زيان دوران مشارکت و دريافت سود برآورد شده اوليه خارج از قرارداد به عنوان سود قطعي؛ اعطاي تسهيلات در قالب عقود مشارکتي بنابر ذات و ماهيت عقود مزبور آن است که رابطه بانک و مشتري، رابطه شراکت بوده و بانک و مشتري با يکديگر شريک مي‌باشند. از اين رو آورده بانک و آورده مشتري به عنوان سهم‌الشرکه آنها به حساب مي‌آيد. لذا در زمان مراجعه مشتري به بانک و ارايه درخواست انجام مشارکت، بانک بايد عوايد حاصل از اجراي موضوع مشارکت را برآورد نمايد. چنانچه عوايد مزبور، بازده مورد انتظار بانک- مصوب شوراي پول و اعتبار و ابلاغي توسط بانک مرکزي را تأمين نمايد، بانک مي‌تواند در موضوع مشارکت، با مشتري شريک شود. پس از پذيرش طرح، بانک موظف است مواردي از قبيل؛ مدت مشارکت، نسبت سهم سود بانک و مشتري و … را در قرارداد مشارکت تعيين و درج نمايد. نهايتاً در خاتمه مشارکت، از تفاضل ارزش روز طرح و هزينه‌هاي انجام آن، سود حاصله (ارزش افزوده طرح) محاسبه و سهم طرفين شراکت به تناسب سهم‌الشرکه و آورده خود و يا به هر ترتيبي که با يکديگر در قرارداد مورد نظر توافق نموده باشند، تعيين مي‌گردد. همچنين ماده 11 قرارداد مشارکت مدني، موضوع بخشنامه شماره 206546/92 مورخ 11/7/1392 تصريح مي‌نمايد: «شريک با امضاي اين قرارداد متعهد گرديد؛ مديريت منابع و مصارف موضوع مشارکت مدني را به نحوي به انجام رساند که در پايان دوره مشارکت، سهم‌الشرکه متعلقه بانک/موسسه اعتباري بعلاوه سود ابزاري موضوع مشارکت، اعلامي از سوي شريک، مندرج در برگ درخواست تسهيلات مورخ …………… به حساب بانک/ موسسه اعتباري منظور گردد. در غير اين صورت شريک ملزم و متعهد گرديد؛ سهم‌الشرکه متعلقه بانک/ موسسه اعتباري به‌علاوه سود ابزاري موضوع مشارکت و ضرر و زيان وارده به بانک/ موسسه اعتباري را صلح و تبرعاً از اموال خود تأمين و پرداخت نمايد.»

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا