0
0

پاسخ : به موجب مواد 57 و 58 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و همچنين دستورالعمل اجرايي اجاره به شرط تمليک، اجارخ به شرط تمليک عقدي است که در آن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد عين مستاجره را مالک گردد. لذا بانکها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي، کشاورزي، صنعتي و معدني به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تمليک نمايند. بر همين اساس اموال موضوع عقد مزبور از زمان انعقاد قرارداد تسهيلات اجاره به شرط تمليک در مالکيت بانک قرار داشته و در پايان دوره اجاره و منوط به پرداخت تمامي مال‌الاجاره توسط مستأجر (تسهيلات گيرنده) به وي منتقل مي شود. بديهي است چنانچه مستأجر در ايفاي تعهدات خود که همانا بازپرداخت به موقع مالا‌الاجاره (اقساط تسهيلات) مي باشد، قصور نمايد ماکليت اموال مزبور کماکان متعلق به بانک خواهد بود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا