0
0

پاسخ : حسب بند (5-1) از فصل سوم دستورالعمل حساب جاري به هنگام افتتاح حساب دولتي در بانکهاي عامل، دارا بودن شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي عضو هيأت مديره و اشخاص حقيقي که به نمايندگي از ساير اشخاص حقوقي در هيأت مديره عضو مي باشند و همچنين اشخاص حقيقي که به نمايندگي از شخص حقوقي مجاز به امضاء مجاز مي‌باشند، به شرح مذکور در فصل دوم دستورالعمل مزبور الزامي بوده و استعلام از وضعيت چک برگشتي شخصي هر يک از اشخاص مزبور نيز ضروري مي باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا