0
0

پاسخ : رعايت بند (5-1) از فصل سوم دستورالعمل حساب جاري ضميمه بخشنامه شماره 59912 مورخ 8/3/1391 بانک مرکزي در خصوص اشخاص حقيقي صاحب امضاء (اشخاص حقيقي که به نمايندگي از شخص حقوقي مجاز به امضاء مي‌باشند) ، نسبت به اشخاص حقوقي دولتي و شهرداري‌ها نيز الزامي است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا