0
0

پاسخ : به استناد بخشنامه شماره 1119/35 مورخ 1/8/1374 اين بانک و با توجه به بخشنامه شماره 25783/7871-4/30 مورخ 15/7/1374 وزارت امور اقتصادي و دارايي بانکها مجاز مي باشند بدون مطالبه گواهي موضوع ماده 35 قانون مالياتهاي مستقيم تا سقف دو ميليون ريال از محل سپرده هاي متوفي و با رعايت مقررات مربوط به وارث اول وي پرداخت نمايند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا