0
0

پاسخ : بر اساس مصوبه شماره 1128 جلسه مورخ 25/5/1390 شوراي پول و اعتبار، دستورالعمل عقد خريد دين؛ موضوع بخشنامه شماره 141696 مورخ 20/6/1390 مي باشد. در ماده 9 دستورالعمل فوق، بانک مرکزي مي تواند عنداللزوم اسناد و اوراق تجاري خريداري شده توسط بانکها را به صورت نقدي خريداري نمايد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا