0
0

پاسخ : که بنا به صراحت تبصره (1) اصلاحي بند “الف” ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، “قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانکي …” مشمول تخفيف تعرفه مي‌گردد و براساس مفاد مواد 7 الي 17 فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا، تسهيلات بانکي عبارت از تامين قسمتي از سرمايه و يا منابع مورد نياز بخش‌هاي مختلف توليدي، بازرگاني و خدماتي در قالب عقود مشارکت، سرمايه‌گذاري، مضاربه، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، سلف، جعاله، مزارعه و يا مساقات مي‌باشد. بنابراين تسري تخفيف تعرفه‌هاي حق‌الثبت اسناد رسمي به ضمانت‌نامه‌هاي بانکي نيازمند اصلاح مفاد قانون مذکور در فوق است

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا