0
0

پاسخ : به استناد مواد 41 و 48 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا موضوع تصويبنامه شماره 88620 مورخ 12/10/1362 هيأت وزيران، تسهيلات سرمايه در گردش در قالب عقود مبادله‌اي سلف و فروش اقساطي اعطا مي‌شود. با توجه به اينکه عقود مذکور مبادله‌اي بوده و موضوع تسهيلات طي قرارداد اوليه از مشتري خريداري و يا به وي واگذار شده است، امکان تمديد تسهيلات سرمايه در گردش وجود ندارد. لازم به ذکر است موسسه اعتباري مي‌تواند در صورت تصويب هيأت مديره و صلاحديد خود تسهيلات مذکور را در قالب يکي از عقود قانون عمليات بانکي بدون ربا مانند خريد دين، سلف و اجاره به شرط تمليک با رعايت ساير ضوابط و مقررات امهال نمايد. لاوه بر اين، به موجب ماده 3 دستورالعمل تأمين مالي بنگاههاي کوچک و متوسط موضوع بخشنامه شماره 81160/96 مورخ 20/3/1396 بانک مرکزي و نيز به موجب مصوبه 18546/ت53097 مورخ 19/2/1395 هيأت وزيران، شرکت‌ها و واحدهاي کوجک و متوسط توليدي صنعتي ، کشاورزي و خدماتي به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات از شرايط نداشتن بدهي غيرجاري، چک برگشتي، رعايت نسبت مالکانه و مفاد آيين‌نامه رعايت شاخص‌هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص  حقيقي و حقوقي توسط بانکهاي دولتي مستثني مي‌باشند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا