0
0

پاسخ : درخصوص نحوه محاسبه حق‌الثبت اسناد رهني مربوط به صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانکي (موضوع نامه شماره 4/4/10617 مورخ 17/9/1383 آن بانک که به ضميمه نامه فوق‌الذکر واصل گرديده است) نيز نظر به اينکه براساس مواد 7 الي 17 فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا، تسهيلات بانکي عبارت از تامين قسمتي از سرمايه و يا منابع مورد نياز بخشهاي مختلف توليدي، بازرگاني و خدماتي در قالب عقود مشارکت، سرمايه‌گذاري، مضاربه، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، سلف، جعاله، مزارعه و يا مساقات مي‌باشد و از طرفي باتوجه به اينکه بنا بر صراحت قانون اصلاح تبصره (1)، فقط قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانکي مشمول تخفيف تعرفه مي‌گردند، لذا قراردادهاي ضمانت‌نامه‌هاي بانکي و موارد مشابه که ازجمله خدمات بانکي محسوب مي‌گردند مشمول تخفيف تعرفه حق‌الثبت مندرج در قانون فوق‌الذکر نمي‌باشند

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا