0
0

پاسخ : در خصوص قسط يا اقساط مشمول امهال موضوع بند (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، گرچه مفاد بند يادشده در قانون بودجه بصورت کاملاً عام بوده و تمامي تسهيلات اعطايي به بخش کشاورزي با ويژگي‌هاي مندرج در قانون (اعم از سررسيد شده و نشده) را در بر مي‌گيرد، ليکن مفاد ماده (4) آيين‌نامه اجرايي، صرفاً تسهيلات سررسيد شده سال 1394 را مشمول امهال دانسته است. در ماده اخيرالذکر نيز به نظر مي‌رسد مقصود از تسهيلات سررسيد شده سال 1394، تمامي تسهيلاتي است که تا پايان سال 1394 سررسيد آن‌ها فرارسيده است. سررسيد تسهيلات مزبور مي‌تواند قبل يا طي سال 1394 باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا