0
0

پاسخ : بند  (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 طي بخشنامه شماره 45821/97 مورخ 18/2/1397 به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديده است. اين حکم قانوني مقرر مي دارد: به منظور تشيق توليدکنندگان و تسويه مطالبات بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را تا پايان سال 1396 سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريور ماه 1397 تسويه نمايند، بانکها و مؤسسات اعتباري مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه  بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه نمايند. از اين رو مشترياني که داراي بدهي سررسيد شده تا پايان سال 1396 باشند مي توانند با بازپرداخت اصل و سود تسهيلات خود تا پايان شهريور ماه 1397 از بخشودگي جرايم تسهيلات خود برخوردار گردند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا