0
0

پاسخ : مطابق تبصره (1) اصلاحي بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 30/2/1380 مجلس محترم شوراي اسلامي، تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانکي و تامين اجتماعي به تعاونيهاي ايثارگران و موارد مربوط به صادرات غيرنفتي صراحتاً سه در هزار تعيين گرديده است. شايان ذکر است مراتب فوق طي بخشنامه شماره مب/500 مورخ 15/5/1380 به اطلاع کليه مديران عامل محترم بانکها رسيده است

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا