0
0

پاسخ : تسهيلات فوق مشمول ضوابط اشاره شده در آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان موضوع بخشنامه شماره مب/ 1968‌ مورخ 29/11/1382 مي‌باشد. همچنين تسهيلات اعطايي و تعهدات ايجاد شده که بر اساس تبصره‌هاي مختلف قوانين بودجه‌هاي سنواتي، قوانين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا. و ساير قوانين و مقررات مورد تضمين صريح دولت قرار گرفته است و هيچ‌گونه ريسکي اعم از ارزي و ‌ريالي بابت اينگونه تسهيلات و تعهدات متوجه بانک نمي‌باشد مشمول ضوابط مندرج در آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان نخواهد بود

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا