0
0

پاسخ : بانک‌ها مي‌توانند صرفاً در چارچوب يکي از روش‌هاي ذکرشده در قانون عمليات بانکي بدون ربا به تخصيص منابع مبادرت ورزند. هريک از ابزارهاي موردنياز نيز واجد ويژگي‌ها و شرايط متفاوتي بوده و براي رفع حوائج خاصي از متفاضيان تسهيلات کاربرد دارد. لذا بسته به نياز متقاضي، نوع فعاليت، مدت برگشت منابع و …، ابزار اعتباري خاصي نيز بايد برگزيده شده و ملاک عمل واقع گردد. بر همين اساس مطابق ماده (13) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، بانک‌ها مي‌توانند مبادرت به اعطاي تسهيلات تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در قالب يکي از عقود فروش اقساطي و سلف نمايند. برهمين اساس اعطاي تسهيلات مشارکت مدني براي تأمين سرمايه‌ در گردش فاقد توجيه بوده و مورد تأييد نمي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا