0
0

پاسخ : با توجه به نحوه دين حال شدن تسهيلات که طي بخشنامه شماره مب/777 مورخ 5/3/1386 به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديده، مؤسسه اعتباري زماني مجاز است ديون مشتري خود را حال نمايد که مطالبات مؤسسه اعتباري از مشتري بر اساس معيار زماني به طبقه مشکوک‌الوصول (معيار مندرج در رديف «الف» از بند (2-4) ماده 2 «دستورالعمل طبقه‌بندي دارايي‌هاي مؤسسات اعتباري»، موضوع بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 5/12/1385) منتقل شده باشد. به موجب مفاد دستورالعمل اخيرالذکر، تمامي اصل و سود تسهيلاتي که بيش از 18 ماه از سررسيد و يا از تاريخ قطع پرداخت اقساط آنها سپري گرديده و مشتري هنوز اقدام به بازپرداخت بدهي خود ننموده است، قابل انتقال به طبقه مشکوک‌الوصول مي‌باشد. از سوي ديگر، وفق مفاد بخشنامه شماره مب/86 مورخ 15/1/1386، در صورت حال شدن ديون گيرنده تسهيلات، پايه محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين در عقود غيرمشارکتي، کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد (از جمله اقساط آتي) و در عقود مشارکتي، مبلغ تسهيلات و فوايد مترتب بر آن خواهد بود. همچنين در صورت انتقال مطالبات به طبقه مشکوک‌الوصول (بر اساس معيار زمان)، مؤسسه اعتباري در صورت صلاحديد مجاز به دين حال نمودن تسهيلات مي‌باشد. بديهي است در صورت وقوع چنين رويدادي (دين حال شدن مطالبات)، مشتري موظف است کل بدهي دين حال شده خود را به صورت يک‌جا به مؤسسه اعتباري ذي‌ربط تأديه نمايد، لذا مأخذ محاسبه قرار دادن مبلغ دين حال شده جهت محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين فاقد اشکال است

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا