0
0

پاسخ : ذخيره مطالبات مشکوک الوصول کليه مطالبات اعم از قابل وصول و غيرقابل وصول مي بايست بر اساس مفاد دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري پيوست بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 2/12/1385 محاسبه و در حسابها منظور گردد. اما نحوه شناسايي و حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر بانکها و موسسات اعتباري در دستورالعمل نحوه حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر موسسات اعتباري مشخص مي گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا