0
0

پاسخ : در خصوص دوام مشارکت مدني تحت عنوان مشارکت دوران بهره‌برداري؛ بر اساس فراز پاياني ماده 9 سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور مصوب 20 ديماه سال 1390 که طي بخشنامه شماره 262713/90 مورخ 5/11/1390 به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديده است، استفاده از عقود مشارکتي تقسيطي ممنوع است

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا