0
0

پاسخ : ارايه‏‏‏/عدم ارايه خدمات موضوع ماده (29) دستورالعمل حساب جاري به مشتريان داراي سابقه چک برگشتي، لزوماً مي‌بايست با رعايت قوانين و مقررات مربوط (از جمله مواد (3)، (5)، (14) و (16) دستورالعمل مذکور، مفاد قانون صدور چک و ساير دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي صادره اين بانک) و با در نظرگرفتن الزامات زيرانجام پذيرد: افتتاح حساب جاري توسط بانک براي اشخاص متقاضي، با رعايت مواد (3) و (5) دستورالعمل حساب جاري و همچنين مفاد قانون صدور چک و لحاظ ماده (21) آن قانون امکان‌پذير خواهد بود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا