0
0

پاسخ :  از آنجا که قراردادهاي صادراتي مورد نظر در سال‌هاي 81-1380 منعقد شده‌اند، لذا مشمول مفاد ”آئين‌نامه اعطاي تسهيلات اعتباري به بخش صادرات“ موضوع بخشنامه شماره نب/6196 مورخ 22/9/1374 مي‌گردند. به موجب  تبصره ماده 5 آئين‌نامه مذکور؛ استفاده‌کنندگان از اعتبارات بند الف ماده 2 چنانچه در سررسيد تسهيلات، مدارک لازم مبني بر صدور کالا يا خدمات موضوع تسهيلات را به بانک ارائه ننمايند، نرخ تسهيلات اعطايي مشمول نرخ بخش خدمات و بازرگاني روز تسويه خواهد شد. با توجه به مراتب فوق و با توجه به مستندات ذکر شده در نامه آن اداره کل،‌ ”موضوع“ قرار داد مشارکت بين بانک با مشتري انجام نپذيرفته است فلذا اعمال نرخ بخش صادرات جهت تسويه تسهيلات اعطايي مذکور، مجاز نمي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا