0
0

پاسخ: چنانچه اعتبار اسنادي گشايش يافته در قالب قراردادهاي مندرج در تبصره ماده 3 قانون عمليات بانکي بدون‌ربا (بهره) باشد، سود دريافتي آن بايد در درآمد مشاع منظور و مبالغ پرداختي بابت اعتبار اسنادي در عقد مورد نظر لحاظ گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا