0
0

پاسخ : احراز اصالت چک بايد در چارچوب ماده 28 دستورالعمل و شناسايي ارائه‌دهنده آن وفق بند 27ـ9 دستورالعمل، مطابق با مقررات مبارزه با پولشويي انجام شود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا