0
0

پاسخ : طبق ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 و ماده 7 قانون اصلا موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1390 و ماده 3 از فصل دوم دستورالعمل حساب جاري موضوع بخشنامه شماره 59912/91 مورخ 8/3/1391، مصوب شوراي پول و اعتبار، انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت و بالطبع ارايه مدارک مربوط به آن از شرايط عمومي افتتاح حساب جاري محسوب نمي‌گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا