0
0

پاسخ :  وفق ماده (98) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که عنوان داشته است: «به عقود مندرج در فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا، عقود اسلامي استصناع، مرابحه و خريد دين اضافه مي‌شود»، خريد دين يکي از مصاديق انواع تسهيلات اعطايي محسوب مي‌گردد. از سوي ديگر، ماده (1) قانون تنظيم بازار غير متشکل پولي، اعطاي تسهيلات را از مصاديق عمليات بانکي به شمار آورده و اشتغال به عمليات بانکي، بدون دريافت مجوز از بانک مرکزي را ممنوع اعلام نموده است. لذا اشتغال به هريک از مصاديق عمليات بانکي از جمله خريد دين، در قالب تأسيس بانک يا ساير مؤسسات اعتباري غيربانکي ميسر بوده و مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزي مي‌باشد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا