0
0

پاسخ : مطابق ماده 7 آيين نامه اجرايي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانکهاي خارجي در ايران، موضوع تصويب نامه شماره 1232/ت41703هـ مورخ 9/1/1388 هيأت وزيران، شعبه موظف به توديع سپرده قانوني نزد بانک مرکزي ايران مي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا