0
0

پاسخ : طبق مفاد “آئين‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنويسي از سوي بانکها” و همچنين “آئين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان” که به ضميمه بخشنامه شماره مب/1968 مورخ 29/11/1382 صادر گرديده است، هيچگونه منعي براي صدور ضمانت‌نامه به صورت سنديکايي وجود ندارد. همچنين عدم درج موضوع فوق در آئين‌نامه صدور ضمانت‌نامه بدليل عدم ضرورت بوده و اين امر به معني غيرقانوني بودن اين روش نيست. بدون ترديد صدور ضمانت‌نامه به روش مذکور مستلزم ايجاد هماهنگي و انعقاد قرارداد و بطور کلي توافقات قبلي مابين بانکها مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا