0
0

پاسخ : به موجب مفاد آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانکي مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي مندرج در قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و بالاخص ماده 6 اين آيين‌نامه، اعطاي تسهيلات عنداللزوم به تشخيص بانک، منوط به اخذ تامين کافي براي حفظ منافع بانک و حسن اجراي قراردادهاي مربوطه مي‌باشد. بنابراين بانک‌ها مي‌توانند هر يک راسا” نسبت به ابلاغ ضوابط در چارچوب قوانين مربوطه تصميم‌گيري و اقدام نمايند. ضمنا”، مطابق تبصره 1 ماده 96 قانون اجراي احکام مدني ايران ”توقيف و کسر يک چهارم حقوق بازنشسته جايز است مشروط براينکه مربوط به شخص بازنشسته باشد.“ بنابراين از آنجا که در اين مورد خاص ضامن متعهد ديني مي‌باشد که به شخص خودش مربوط نيست بلکه مديون اصلي فرد ديگري است. با توجه به ماده قانوني فوق، در صورت نکول گيرنده تسهيلات، درخصوص برداشت اقساط آن از حقوق فرد بازنشسته (ضامن) منع قانوني وجود دارد. نکته حائز اهميت ديگر اينکه، در اين مورد خاص شوهر تصميم‌ دارد که ضامن همسر خود گردد. استحضار دارند که از نظر سيستم بانکي اعضاي درجه يک، خانواده يک شخص تلقي مي‌گردند و تضمين شوهر از زن يا بالعکس از نظر بانک فاقد روايي کافي است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا