0
0

پاسخ : در متن تصويب نامه شماره 169061/ت49909هـ مورخ 8/11/1392 هيأت وزيران که به پيوست بخشنامه شماره 377540/92 مورخ 22/12/1392، به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده، به صراحت تبيين گرديده است متن مندرج در تصويب نامه صدرالذکر جايگزين ماده 11 آيين نامه مزبور شده است. لذا از تاريخ ابلاغ مصوبه صدرالاشاره اعمال محروميت هاي مندرج در متن قبلي ماده 11 فاقد موضوعيت است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا