0
0

پاسخ : به موجب مفاد بند (27-12) دستورالعمل حساب جاري، از تاريخ لازم اجرا شدن دستورالعمل (8/9/1391)، بانک بايد هنگام ارايه دسته چک به مشتري، مفاد دستورالعمل را به اطلاع وي رسانده و قرارداد جديد منعقد و يا به قرارداد قبلي الحاقيه منضم نمايد. در صورت استنکاف مشتري در پذيرش انعقاد قرارداد جديد، بانک موظف است از اعطاي دسته چک به مشتري خودداري نمايد.  لذا تکليف شبکه بانکي در متن دستورالعمل ابلاغي به صراحت تعيين گرديده است و تا زمان پذيرش تام و تمام موضوع مطروحه از سوي مشتري، اعطاي هر گونه دسته چک جديد به وي ممنوع مي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا