0
0

پاسخ : با بتوجه به اينکه بخشي از تکاليف مطروحه در مصوبه ياد شده (بندهاي 1 الي 4) ثبلاً در ماده 3 بسته سياستي نظارتي سال 1387 بانک مرکزي ذکر گرديده بود به منظور اجتناب از صدور بخشنامه هاي تکراري و تاکيد بر جايگاه قانوني بانک مرکزي، طب بخشنامه شماره مب/2435 مورخ 31/6/1387 مقرر شد که ماده 3 بسته سياستي نظارتي جايگزين مصوبه ياد شده گردد. با توجه به محتواي مصوبه شماره 591 ؛ آنچه منظور بخشنامه بانک مرکزي بوده انطباق ماده 3 و تبصره هاي آن با بندهاي 1 ال 4 مصوبه 591 موضوع اعطاي تسهيلات و منوط نمودن انجام آن به تصميم گيري در کارگروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري و کارگروه مسکن مي باشد. لذا مصوبه 591 همچنان به قوت خود باقي است. بانک مرکزي براي تاکيد مبادرت به صدور بخشنامه شماره 77444 مورخ 10/4/1388 نموده است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا