0
0

پاسخ : قراردادهاي منعقده قبل از تاريخ ابلاغ آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب شوراي پول و اعتبار، مفاد آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) موضوع مصوبه شماره 153963/ت41498هـ مورخ 3/8/1388 هيأت وزيرات ابلاغي طي بخشنامه شماره 175208/88 مورخ 18/8/1388 حاکم و ملاک عمل بوده است. بر همين اساس به موجب مواد 12 و 13 آيين نامه اخيرالذکر نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين قراردادهاي بيش از پانصد ميليون ريال با توجه به طبقه مطالبات به صورت پلکاني و در دامنه 6 الي 14 درصد بعلاوه نرخ سود مندرج در قرارداد و نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين قراردادهاي کمتر از پانصد ميليون ريال معادل شش درصد (6٪) به علاوه نرخ سود بخش اقتصادي و بدون توجه به طبقه مطالبات بوده است. همچنين وجه التزام تاخير تاديه دين متعلقه بايد بر اساس مفاد قرارداد منعقده محاسبه و دريافت شود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا